Co si počít s dědictvím, ve kterém jsou dluhy

V případě dědictví mohou nastat překvapivé chvíle a nemusí být zrovna příjemné. Utajené dluhy můžete zdědit po rodičích, manželovi i jiných příbuzných. Nemusíte mít o tom ani nejmenší tušení. Pak je ale musíte splácet. Nezřeknete-li se dědictví, prakticky není úniku. Nikdo vás ale neinformuje o dluzích před momentem rozhodnutí.

Dluh nelze smazat

Dědické právo se dělí například v případě dluhů po rodičích mezi sourozence. Po manželovi zase mezi manželku a děti. Pokud neodmítne nikdo z dědiců dané dědictví, budou se všichni stejně účastnit i dědického řízení a splácení dluhů.  V takovémto případě je nejprve třeba zjistit celkovou výši majetku a výši všech dluhů. Budou-li dluhy převažovat, lze odmítnout celé dědictví. Pak nedochází k dědictví vůbec ničeho, ani majetku ani dluhů.

Vyšší dědictví než dluh 

Pokud dluhy nejsou větší než majetek, lze u notáře pořídit soupis dědictví do protokolu. Je zde nebezpečí zatajení nějaké části majetku, jako šperky, obrazy, cennosti či peníze. Pokud by se na zatajení přišlo, odpovědnost za dluhy je neomezená. Soupis musí být proveden důsledně.  Je-li například součástí dědictví rodinný dům ve společném jmění a odhad je vyčíslen třeba na 2 miliony korun, dědictví není dobré odmítnout. Je zřejmé, že dědictví bude vyšší než dluh. To může nastat v případě, že je třeba společným majitelem nemovitosti zemřelý rodič a jeho dvě děti, nebo tři sourozenci a jeden z nich zemře, či manželka po zemřelém manželovi.  Může nastat i situace, kdy se banka, která zemřelému poskytla úvěr, obrátí přímo na dědice jako dlužníka. V tomto případě bude požadovat, aby dluh byl uhrazen, protože spadal do společného vlastnictví rodinných příslušníků nebo do společného jmění manželů. Pak je dobré obrátit se na soud a je zde velká šance na úspěch.

Zbavení svéprávnosti 

U starších osob, kdy zdravotní stav již nedovoluje racionálně uvažovat a rozhodovat se, lze využít řešení, kdy budoucí dědicové zvolí ještě za života opatření formou omezení svéprávnosti. Dojde tak často k zábraně rozšiřování dalších dluhů. Zbavení svéprávnosti neboli právní způsobilosti je možné pouze návrhem k soudu. Soud následně vyzve navrhovatele k předložení lékařského osvědčení a ustanoví znalce, který navštíví osobu, zjistí daný stav a vyjádří se k otázkám, které mu položil soud. Soud nakonec rozhodne o zbavení způsobilosti.

Mohlo by vás zajímat..