Daňové přilepšení pro absolventy v prvním zaměstnání

Řada absolventů středních, vyšších odborných a vysokých škol nastupuje do svého prvního zaměstnání na standardní pracovní smlouvu během prázdnin a v září. Za rok 2016 vznikne těmto zaměstnancům nárok na daňovou vratku. Jedná se o značnou částku, kdy absolventi v prvním zaměstnání mohou získat až desetitisícové daňové vratky.

U každého zaměstnance se během roku z hrubé mzdy odvádí zálohová daň z příjmu. Jestliže zaměstnanec svého zaměstnavatele požádá o roční zúčtování daně z příjmu za daný rok, v ročním zúčtování se vypočítá daňová povinnost za celý rok. Při tom často vzniká i nárok na daňovou vratku.

Daňové přiznání absolventů 

Tento nárok vzniká i u absolventů nastupujících do práce v průběhu roku. V daňovém přiznání za rok 2016 si uplatní nekrácenou roční daňovou slevu na poplatníka, která je ve výši 24 840 korun. I když si poměrnou část po dobu trvání zaměstnání uplatňovali v jednotlivých kalendářních měsících, vzniká tak nárok na daňovou vratku, a to i v případě, že nepracovali po celý kalendářní rok. Vratka je započítána ve výplatě po provedeném ročním zúčtování za rok 2016.

Sleva na studenta 

Absolvent, který začne pracovat, si může uplatnit v daňovém přiznání za rok 2016 i slevu na studenta. V ročním zúčtování je možno uplatnit slevu na studenta i v případě, že studium bylo ukončeno před nástupem absolventa do zaměstnání. Tato daňová sleva na studenta je ve výši 335 korun za každý měsíc splnění podmínky studia. V případě, že absolvent nastoupí do práce od 1. září 2016, může být zaměstnavatelem v ročním zúčtování za rok 2016 uplatněna daňová sleva na studenta ve výši 2 680 korun. Jedná se o výpočet za měsíce leden až srpen, tedy 335 korun krát 8 měsíců studií.

Brigáda během prázdnin 

Pokud si v červenci a srpnu absolventi přivydělávali na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 korun a méně, lze slevu uplatnit.  V některých případech ale slevu uplatnit nelze. Jedná se o případy, kdy absolvent během posledních prázdnin vykonával práci a bylo z ní odváděno sociální pojištění, byl samostatně výdělečně činný, nebo vykonával výdělečnou činnost v zahraničí. Tuto slevu pak nelze uplatnit v daných měsících, kdy byla tato činnost vykonávána po celý kalendářní měsíc.  Uplatnění slevy na studenta za prázdninové měsíce vylučuje i pobírání podpory v nezaměstnanosti, rekvalifikace, ale i kombinace výkonu zaměstnání, z něhož bylo odváděno pojistné na sociální zabezpečení, a pobírání podpory. Tuto slevu pak opět nelze uplatnit v daných měsících, kdy byla tato činnost vykonávána po celý kalendářní měsíc.

Limity 

Jestliže absolvent uplatní roční slevu na poplatníka ve výši 24 840 korun a poměrnou část slevy na studenta, záleží na konkrétní situaci, jaká bude výše daňové vratky.  Maximální výše může být ve výši odvedené zálohové daně během roku 2016. Absolventi, kteří během roku 2016 odvedli ze mzdy jistou částku zálohové daně, obdrží po ročním zúčtování obvykle celou nebo alespoň část zálohové daně zpět. Není ale možné, aby obdrželi částku vyšší, než činí úhrn odvedených záloh, a to i v případě, že by celkový nárok na slevy přesahoval tuto částku.

Daňové přiznání absolventů podávané samostatně 

Jestliže absolventi souběžně pracují pro dva a více zaměstnavatelů, mají příjem z pronájmu nebo z přivýdělku ze samostatné výdělečné činnosti, musí si daňové přiznání za rok 2016 podávat sami. I v tomto případě si mohou uplatnit základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 24 840 korun i poměrnou část slevy na studenta. Mohou si uplatnit jiné daňové odpočty a slevy, jako je školkovné a sleva na manželku, na něž mají nárok dle zákona o dani z příjmu za rok 2016. Záleží pak na celkové výši zdanitelného příjmu, výši odvedených záloh na daň a všech ostatních slevách na dani, které si uplatní. Podle toho bude určeno, zda vratka na dani vznikne nebo ne.

Mohlo by vás zajímat..