Jak poznat padělanou bankovku

Dostala se vám do rukou podezřelá bankovka a nevíte jak rozpoznat pravé peníze od padělku?

Každý z nás s nimi přichází denně do styku. Přijímání a vydávání hotovosti jsme zařadili mezi stereotypní činnosti a nezkoumáme pravost bankovek. Zbystříme svou pozornost až u dvoutisícovky nebo pětitisícovky. Padělatelé se ale zaměřují na mnohem nižší nominální hodnoty.

První setkání s podezřelou bankovkou a základní informace:      

 • Pokud máte důvodné podezření, že bankovka nebo mince není pravá, máte právo ji odmítnout.
 • Pokud jste zjistili, že vlastníte bankovku nebo minci, která je zřejmě padělaná, nesmíte ji dále použít k placení, protože takové jednání je trestné.
 • Podezřelou bankovku nebo minci odneste na Policii České republiky nebo do České národní banky, popřípadě do některé z obchodních bank, a informujte je o vašem podezření. Tak vyloučíte možnost, že byste spáchali trestný čin udávání padělaných nebo pozměněných peněz.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:  

Zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí.

Jaké jsou související předpisy:  

Vyhláška č. 274/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí.

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník – výňatky z trestního zákoníku týkající se padělání a pozměnění peněz a porušení autorského práva.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:  

Trestný čin udávání padělaných nebo pozměněných peněz, které byly přijaty jako peníze pravé, může být potrestán odnětím svobody až na dva roky, zákazem činnosti, propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. V tomto případě na náhradu za zadržené padělané nebo pozměněné bankovky nebo mince nemáte nárok.

Průvodce ochrannými prvky bankovek  

Některé prvky jsou viditelné pouhým okem, zatímco jiné jsou zjistitelné pomocí speciálních přístrojů a pomůcek.

Bankovku vezměte mezi prsty:      

 • bankovkový papír je specifický na omak
 • bankovka není hladká
 • na lícní straně by měl být hmatem citelný hlubotisk

Bankovku prohlédněte zejména proti světlu:

 • zkontrolujte vodoznak
 • zkontrolujte soutiskovou značku
 • zkontrolujte mikrotext na ochranném proužku

Bankovku sklopte:      

 • V ornamentu na rameni portrétu je skrytý obrazec s nominální hodnotou.
 • U nejnovějších vzorů 500 až 5 000 Kč ochranný proužek mění barvu. Proměnlivá barva je použita u všech platných vzorů hodnot 1 000 Kč, 2 000 Kč a 5 000 Kč a u hodnoty 500 Kč u vzoru z roku 2009.
 • U hodnot 1 000 až 5 000 Kč a nejnovějšího vzoru 500 Kč je na lícní straně prvek měnící barvu.
 • U hodnot 1 000 Kč, 2 000 Kč (kromě vzoru 1996) a 5 000 Kč je na lícní straně iridiscentní pruh
 • 100 Kč a 500 Kč vzor 1995, 200 Kč a 2 000 Kč vzor 1996 nemají viditelná barevná vlákna
 • Soutisková značka je kruhová, tvoří ji písmeno „C“, ve kterém je vloženo písmeno „S“.

Detailní popis ochranných prvků

Vodoznak  

Jestliže se na bankovku podíváme proti světlu, je vodoznak zřetelně viditelný. Je použit tzv. lokální stupňovitý vodoznak, tj. kombinace tmavého a světlého vodoznaku s různými stupni odstínů mezi nejtmavší a nejsvětlejší částí.  Vodoznak je umístěný ve střední části širokého nepotištěného okraje a tvoří jej vždy portrét osobnosti vyobrazené na dané bankovce. Při pohledu z lícní strany je stranově obrácený oproti vytištěnému portrétu. U vzorů vydaných od roku 2007 se vedle něj nachází hodnotové číslo bankovky s ornamentem.

Okénkový proužek s mikrotextem   

Jde o proužek z umělé metalizované hmoty, který je zapuštěný do papíru. Na lícní straně vystupuje vždy v různých intervalech na povrch papíru. Na proužku je čitelný negativní mikrotext s označením nominální hodnoty bankovky. U vzorů vydaných od roku 2007 je také s logem ČNB.  Při pohledu na bankovku je vidět pouze vystupující část proužku na lícní straně, ale při pohledu proti světlu je proužek vidět z obou stran, jako souvislá tmavá linka s prosvítajícím mikrotextem. U vzorů vydaných od roku 2007 vystupující části mění svoji kovově lesklou barvu v závislosti na úhlu dopadu světla z hnědofialové na zelenou barvu.

Barevná vlákna   

Barevná vlákna oranžové barvy v délce 6 mm jsou zapuštěná v papíru a jsou viditelná okem. Nejlépe zřetelná jsou na bílých okrajích bankovky.

Soutisková značka   

Z jedné strany bankovky je viditelná pouze jedna část soutiskové značky, z druhé strany je viditelná část zbývající. V průhledu proti světlu je tato značka vidět celá a její jednotlivé linky na sebe přesně navazují.  Soutisková značka je kruhová, tvoří ji písmeno „C“, ve kterém je vloženo písmeno „S“. Objevuje se u vzorů bankovek vydaných v roce 1995 a u 200 Kč a 2 000 Kč vzoru 1996. U ostatních vzorů je obdobně koncipovaná dvojice písmen „ČR“.

Skrytý obrazec   

Skrytý obrazec se stane viditelným v momentě, kdy sklopíme bankovku ve výši očí do vodorovné polohy proti zdroji světla. Tvoří jej vždy číslo označující nominální hodnotu bankovky.  Z delší strany bankovky je obrazec pozitivní, tedy tmavý, z kratší strany negativní, tedy světlý. Je umístěn na lícních stranách bankovek v ornamentech na rameni portrétu nebo nad ním.

Proměnlivá barva   

Ochranný prvek je založený na optickém efektu. Je vytištěný speciální tiskovou barvou a mění své zbarvení v závislosti na tom, v jakém úhlu se bankovka sklopí proti dopadajícímu světlu.  Barva, kterou vidíme při běžném čelním pohledu, se při sklopení bankovky proti světlu změní na barvu zcela jinou. Například barva zlatá se mění na zelenou.

Iridiscentní pruh   

Iridiscentní neboli duhově lesklý pruh je umístěn na lícní straně blíže pravému okraji bankovky. U starších vzorů je rovný a jednobarevný, u inovovaných vzorů je zprava vzorovaný a dvoubarevný. Při běžném pohledu na bankovku se jeví pruh jako průhledný, slabě zbarvený a při sklopení bankovky proti světlu získává u starších vzorů 2 000 a 5 000 Kč slabý zlatý nádech a u 1 000 Kč namodralý nádech.

U inovovaných vzorů 1 000 a 5 000 Kč k základnímu zlatému pruhu navíc přibude fialový nebo u 2 000 Kč modrý nádech s kovovým odleskem. Na iridiscentním pruhu vpravo jsou světle vyznačena čísla označující nominální hodnotu bankovky. Při sklopení bankovky se tato čísla jeví proti lesklému pruhu jako tmavá.

Mikrotext   

Mikrotext je většinou vytištěn tiskem z plochy, u nejvyšších tří nominálů zčásti též tiskem z hloubky. Základní mikrotext na lícní straně je skryt vpravo od portrétu v pruhu základní barvy vybíhajícím do pravého bílého okraje a číselně označuje hodnotu bankovky.  Na rubové straně je rovněž v pruhu základní barvy mezi státním znakem a pravým okrajem skryt mikrotext, obvykle slovně označující hodnotu bankovky.

Pohled na bankovku pod UV světlem  

Pohled pod UV lampou na lícní stranu

Zde jsou v denním světle neviditelná vlákna s namodralou luminiscencí a viditelná vlákna se žlutou luminiscencí.  U inovovaných vzorů je dvoubarevná luminiscence na části portrétu, hmatová značka pro nevidomé a slabozraké, hodnotové číslo na kuponu a ornamenty v levém dolním a pravém horním rohu.  U vzorů 1996 mimo 1 000 Kč a starších jsou pouze v denním světle neviditelná vlákna o délce 6 mm s namodralou luminiscencí.  Ostatní vzory mají obojí vlákna, příslušné tisky pouze se zelenou či žlutou luminiscencí.

Pohled pod UV lampou na rubovou stranu

Zde jsou v denním světle neviditelná vlákna o délce 6 mm s namodralou luminiscencí, viditelná vlákna se žlutou luminiscencí, u inovovaných vzorů navíc dolní série a číslo, ornamenty v levém dolním a pravém horním rohu se zelenou luminiscencí.  U vzorů 1996 mimo 1 000 Kč a starších, jsou pouze v denním světle neviditelná vlákna o délce 6 mm s namodralou luminiscencí.  Tiskové prvky s luminiscencí umístěné na rubu se týkají jen inovovaných vzorů.

Mohlo by vás zajímat..