Jak psát závěť, aby byla platná

Jak sepsat závěť, aby byla platná? Uvádím přehledné informace o sepisování poslední vůle. Poslední vůli musíte projevit sami, jasně, vážně a jednoznačně. Výběr dědiců v závěti nesmíte svěřit někomu jinému, ani pořizovat společnou závěť. V poslední vůli můžete stanovit splnitelné podmínky, které musejí dědici splnit, aby dědictví dostali.

Kdo může pořídit závěť     

 • Závěť může pořizovat pouze svéprávný člověk.
 • Pokud jde o osobu, která dosáhla věku patnácti let, může závěť pořídit i bez souhlasu zákonného zástupce, ale výhradně formou veřejné listiny u notáře.
 • Pokud soud omezil dané osobě svéprávnost, ale zdravotní stav se zlepšil do té míry, že je schopna vlastní vůli projevit, může ji pořídit, aniž by soud rozhodnul o nabytí plné svéprávnosti, a to pouze formou notářského zápisu.
 • Osoba, jejíž svéprávnost byla omezena kvůli závislosti na alkoholu, drogách nebo chorobnému hráčství, může pořídit závěť jen o polovině pozůstalosti. Zbytek dědictví připadne zákonným dědicům, vyjma státu. Pokud by stát dědil ze zákona, dotyčný může v závěti rozhodnout o celém dědictví.

Forma platné závěti 

Závěť můžete nechat sepsanou doma a riskovat, že nebude nalezena anebo se ztratí. Lze ji také svěřit člověku, ke kterému máte důvěru. Výhodnější je ale dát ji do úschovy k notáři, tam se po vaší smrti vždy dohledá. Je také dobré, nechat ji rovnou u notáře sepsat, jen tak s určitostí nebude obsahovat formální chyby, kvůli kterým ji nakonec nebude možné uskutečnit.

 • Platnou závěť lze napsat vlastní rukou, třeba i na list papíru a pouze vlastnoručně podepsat.
 • Závěť lze napsat i na počítači, nebo ji někomu nadiktovat a vlastnoručně ji pouze za přítomnosti dvou svědků podepsat.

Podmínky platného svědectví 

Svědkové nemusí znát obsah závěti, stačí před nimi prohlásit, že listina obsahuje vaši poslední vůli. Každý svědek se na závěť podepíše, uvede skutečnost, že je svědek a doplní své identifikační údaje jako jméno, datum narození, adresu, případně i kontakt. Svědkem nemůže být člověk nesvéprávný či osoba neznalá jazyka, ve kterém je psána poslední vůle. Svědkem nemůže být ani dědic, osoba jemu blízká nebo jeho zaměstnanec.

Závěť za mimořádné situace 

Ústně pořízená závěť před třemi současně přítomnými svědky má platnost pouze dva týdny:     

 • Závěť s úlevami neboli privilegovanou závěť lze pořídit za bezprostředního ohrožení života.
 • V případě, že se ocitnete v místě, kde je ochromený běžný společenský styk a písemná forma závěti není možná.

Závěť platná pouze tři měsíce od pořízení:     

 • Při reálném riziku, že člověk zemře dřív, než by mohl pořídit závěť u notáře. Tedy je-li vážně nemocný, může závěť za přítomnosti dvou svědků zaznamenat také starosta obce, ve které tento člověk pobývá.
 • Na lodi plující pod státní vlajkou České republiky a v letadle zapsaném v leteckém rejstříku v České republice, může vaši poslední vůli zaznamenat velitel námořního plavidla nebo letadla, za přítomnosti dvou svědků, je-li k tomu vážný důvod.
 • Také může být sepsána a zaznamenána závěť vojáka nebo jiného příslušníka ozbrojených sil při vojenské operaci nebo ozbrojeném konfliktu, a to velitelem vojenské jednotky České republiky nebo jiným vojákem alespoň v hodnosti důstojníka za přítomnosti dvou svědků.

Dělení dědictví 

V závěti lze rozdělit celé dědictví nebo pouze jeho část. Neurčíme-li jinak, bude zbytek rozdělen podle dědické posloupnosti stanovené zákonem:

 • Je-li v závěti určeno několik dědiců a podíly nejsou stanoveny, bude pozůstalost rozdělena rovným dílem.
 • Jsou-li podíly určeny, ale celá pozůstalost není nevyčerpána, zbytek dostanou zákonní dědicové, mohou to být ti samí, kteří už podle závěti dědí.
 • Nezbude-li pro dědice bez podílu nic, bude pro ně sraženo poměrně ze všech vyměřených podílů tak, aby dostali stejně jako dědic, kterému bylo vyměřeno nejméně.

Majetek je většinou odkazován blízkým, dědicem ale může být určena i skupina lidí, organizace, nadace, škola, církev či nemocnice. Pokud jde pouze o obecnou formulaci, například, že má dědictví připadnout chudým a nemocným, dostane dědictví obec v místě posledního bydliště. Ta bude povinna použít jej ve prospěch vámi vybrané skupiny.

Pokud určený dědic dědictví odmítne a nejsou určeni náhradníci, jeho část dědictví poměrně přiroste k podílům ostatních dědiců, kteří byli určeni. Právo na přírůstek nemá dědic, kterému byl jasně vymezen pouze určitý dědický podíl. V případě, že některým dědicům byl přesný podíl určen a jiným nikoli, přiroste uvolněný podíl těm, kteří jej nemají stanovený.

Podmínky dědicům v závěti 

V závěti lze stanovit podmínky podmiňující dědictví a i to, co se s dědictvím stane, nebude-li podmínka splněna. Například vnučka bude dědit, pokud dokončí školu. Sestra zdědí, jen když opraví chalupu a postará se o matku. Dědic může dostat majetek také až po dosažení určitého věku nebo získá právo na dědictví jen na určitou dobu.

 • Podmínka nesmí být pouhým obtěžováním dědice ve smyslu nošení kytky na hrob každý den.
 • Nesmí odporovat veřejnému pořádku, například nemůžete chtít nechat zmlátit souseda.
 • Nesmí být nesrozumitelná a nesplnitelná, jinak se ke všem uvedeným podmínkám nebude přihlížet.
 • Dědici není možno podmínkou nařizovat uzavření sňatku, rozvod nebo setrvání v manželském svazku.

Splnění podmínky může vymáhat:     

 • Osoba, která na tom má zájem (protože by jinak dědila sama)
 • Vykonavatel závěti
 • Jiná osoba určená v závěti (u veřejného prospěchu příslušný orgán veřejné moci)

V poslední vůli může být určen vykonavatel závěti, který dohlídne na provedení poslední vůle. Určena může být povinnost konání i odměna. Může jít o člena rodiny, osobu blízkou či notáře nebo advokáta. Osoba může z funkce odstoupit, jestliže to oznámí soudu.

V poslední vůli může být určen i správce pozůstalosti, který bude spravovat dědictví v době do ukončení dědického řízení, opět s povinností i odměnou. Ustanoven může být pouze formou notářského zápisu a stejně jako vykonavatel může i správce z funkce oznámením soudu kdykoli odstoupit.

Zrušení závěti 

Je-li pořízeno více závětí během života a vzájemně si odporují, platí ta pozdější. Nebude-li jasné, která byla sepsána dřív, protože nebude uvedeno datum, nebude uznána ani jedna, a bude se dědit ze zákona.

Závěť lze kdykoli zrušit. Automaticky je zrušena závěť pořízením závěti nové, ale pouze v rozsahu, ve kterém je s novou závětí v rozporu. Jinak je vždy třeba závěť zrušit v písemné formě a s podpisem. Může být také zničena a s ní i všechny stejnopisy (nikoli kopie závěti). Závěť pořízená u notáře formou veřejné listiny je považována za odvolanou, jakmile je zpět osobě vydána.

Mohlo by vás zajímat..