Novinky v sociálním zabezpečení pro rok 2019

Dá se říci, že sociální zabezpečení se z povahy svého zaměření týká nás všech. Rok 2019 přináší v této sféře mnoho změn. Víte o nich? Zajímá vás, které změny to jsou a koho a co přesně ovlivní? Půjde pouze o změny k lepšímu?

Sociální zabezpečení je státní systém pomáhající svým občanům předcházet nepříznivým sociálním situacím či je lépe zvládat. Takovými situacemi může být například dlouhodobá nemoc, stáří, nebo ztráta zaměstnání. Tento systém se skládá ze tří pilířů začínajících na P – pojištění, podpora, pomoc.

V roce 2019 se v České republice v celém komplexu sociálního zabezpečení učinilo několik změn. Pojďme se společně podívat na změny, které vstoupily v platnost 1. 1. 2019.

Zvýšení minimální mzdy

Minimální mzda je nejnižší přípustná mzda, kterou je zaměstnavatel povinen vyplatit svému zaměstnanci za odvedenou práci. Tato hranice je stanovena zákonem. Podle odpovědnosti a složitosti práce je odstupňována tzv. zaručená mzda. Zvýšení minimální mzdy ze stávajících 12 200 Kč na 13 350 Kč je nejvyšším nominálním zvýšením mzdy od roku 1991. Minimální hodinová mzda vzrostla ze 73,20 Kč na 79,80 Kč. Nejnižší hranice zaručené mzdy vzrostla o 1 150 až 2 300 Kč měsíčně.

Zvýšení důchodů

V ČR máme možnost pobírat čtyři typy důchodů. Jsou jimi starobní, invalidní, vdovský a sirotčí. Zvýšení se týká všech typů.

Výšku důchodu určuje základní výměra a procentní výměra. Základní výměra se zvýšila na 10 % průměrné mzdy z předchozích 9 % z průměrné mzdy. Z původních 2 700 Kč se základní výměra zvýšila o 570 Kč, na 3 270 Kč. Procentní výměra se zvýšila o 3,4 %. Celkově se jedná o zvýšení důchodů přibližně o 900 Kč.

Osobám nad 85 let věku se procentní výměra zvýšila o 1 000 Kč. Cílem je zvýšit životní úroveň lidem, kteří už si ji z důvodu vysokého věku nezvládnou zlepšit vlastním přičiněním.

Prodloužení lhůty pro zaplacení pojištění OSVČ

Nově nemusí osoby samostatně výdělečně činné platit zálohu na důchodové pojištění a pojistné na nemocenské pojištění ve lhůtě 20 dnů následujícího kalendářního měsíce. Lhůta pro zaplacení záloh a pojistného je nově celý kalendářní měsíc, na který se pojistné a zálohy platí. V případě, že OSVČ dluží pojistné na nemocenské pojištění a zálohu na důchodové pojištění, nemusí až do konce měsíce následujícího platit penále, ani jí pojištění nezaniká.

Osoba samostatně výdělečně činná, která má malé příjmy a je možné předpokládat, že nebude mít povinnost platit za kalendářní rok pojistné na důchodové pojištění, může nově zažádat o zrušení povinnosti platit zálohy. Zálohy v tomto roce již zaplacené by byly OSVČ v případě zbavení povinnosti zálohy platit vráceny.

Elektronická neschopenka

Dočasné pracovní neschopnosti se nově částečně zelektronizovaly. Od ledna roku 2019 mohou zaměstnavatelé sledovat na portálu ČSSZ (Česká správa sociálního zabezpečení) evidenci svých zaměstnanců v pracovní neschopnosti.

Od července tohoto roku by měli ošetřující lékaři být povinni elektronicky hlásit začátek a konec pracovní neschopnosti daného zaměstnance zaměstnavateli. Systém by také měl být nově rozšířen o informace o rozsahu vycházek zaměstnance a jeho pobytu v období pracovní neschopnosti.

K úplné elektronizaci by pak mělo dojít od 1. 1. 2020.

Zvýšení náhrad za pracovní úraz a nemoc z povolání

Po pracovním úrazu nebo při nemoci z povolání má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy. Tato náhrada je dorovnáním rozdílu ve výdělku, který zaměstnanec pobíral před úrazem nebo nemocí. Tato náhrada, včetně náhrady na výživu pozůstalých se nově zvýšila o 3,4 %.

Změny, které nás čekají v následujících měsících

Zvýšení příspěvku na péči ve III. a IV. stupni míry závislosti

Na příspěvek na péči má nárok osoba od jednoho roku, která potřebuje dlouhodobě pomoc jiné osoby při zvládání běžných životních potřeb z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Příspěvek se dělí na 4 stupně, podle rozsahu činností v sebeobsluze, které je tato osoba schopna zvládat bez pomoci. Při uplatnění nároku na příspěvek na péči nesmí znevýhodněná osoba využívat pobytových sociálních služeb.

Příspěvek na péči ve III. stupni by se měl od 1. 7. 2019 zvýšit o 4 000 Kč. U dětí z dosavadních 9 900 Kč na 13 900 Kč. U dospělých z 8 800 Kč na 12 800 Kč. Příspěvek ve IV. stupni (úplná závislost) by měl od července tohoto roku vzrůst u dětí i dospělých na 19 200 Kč.

Proplacení prvních tří dnů pracovní neschopnosti při nemoci

Od 1. 7. 2019 se bude zaměstnancům na nemocenské nově vyplácet náhrada mzdy včetně prvních tří dnů nemoci. Náhrada mzdy bude 60 % průměrného redukovaného platu. Navýšení rodičovského příspěvku Od 1. 1. 2020 se rodiče dětí do 4 let věku mohou těšit na navýšení rodičovského příspěvku. V současné době jde o částku 220 000 Kč (dvojčata a vícerčata 330 000 Kč), kterou si je možné rozvrhnout na pobírání příspěvku až 4 roky. Od roku 2020 by mělo jít o částku 300 000 Kč, u dvojčat a vícerčat o částku 450 000 Kč.

Mohlo by vás zajímat..