Warning: Creating default object from empty value in /www/doc/www.sylvagryc.cz/www/wp-content/themes/salient/nectar/redux-framework/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Říjen 2016 - Sylva Gryc
Monthly Archives

Říjen 2016

Daň z nabytí se mění… pozor na smlouvy o prodeji nemovitosti

By | Články | No Comments

S účinností od 1. 11. 2016 dochází k významné změně. Daňovým poplatníkem bude nabyvatel. To s sebou ale může přinést komplikace ve smlouvách o prodeji nemovitostí. Jak se vyhnout problémům? 

Daň z nabytí nemovitých věcí v roce 2014 nahradila předešlou daň z převodu nemovitostí. Se změnou se pojila i smluvní volnost, kdo bude podávat daňové přiznání a platit daň z nabytí. Do té doby byl výlučným poplatníkem daně prodávající – s ohledem na skutečnost, že dostal peníze, a tudíž má prostředky na úhradu daně.

Je-li ale daňovým poplatníkem prodávající, může to přinést komplikace s vymáháním daně. Sice prodávající dostane peníze, ale ty mohou být obratem zabaveny obratným exekutorem či mistrně schovány samotným poplatníkem – a stát se k dani nemůže snadno dostat. Proto zákon stanovil kupujícího jako ručitele za splnění daňové povinnosti, a pokud prodávající daň nezaplatil, obrátil se finanční úřad na nabyvatele.

Nabyvatel se dostal do pozice rukojmího. Pouze přes komplikované úschovy a uvolňování prostředků postupně na základě doložení úhrady daně prodávajícím se mohl zajistit, aby daň nezaplatil de facto dvakrát – jednou v ceně nemovitosti a podruhé na výzvu finančního úřadu. A finanční úřad se k penězům mohl v jeho případě dostat poměrně snadno. Zatímco peníze se schovávají poměrně snadno, s nemovitostí ručitel za daň neuteče.

Částečně tento nevyvážený stav upravil zákon (resp. zákonné opatření Senátu, neboť poslanci mají dlouhodobý problém se stíháním termínů nejen v implementaci evropských směrnic) o dani z nabytí účinný od 1. 1. 2014, který umožnil ve smlouvě určit, že poplatníkem daně bude kupující, nabyvatel.[1] Dohoda obou smluvních stran tak mohla odstranit ručitelský závazek a celý proces s úschovou a vyplácením prostředků usnadnit.

Od 1. 11. 2016 bude jasno. Novela zákona o dani z nabytí nemovitých věcí stanovuje jednoznačně daňovým poplatníkem nabyvatele (kupujícího). Zároveň ruší ručitelský závazek, který se stává nadbytečným. Změna ale může krátkodobě přinést komplikace.

Možné komplikace se změnou daňového poplatníka 

S prvním listopadovým dnem se zákonem změní daňový poplatník daně z nabytí. Jediným daňovým poplatníkem a povinným k dani bude nabyvatel – a to bez ohledu na případná smluvní ustanovení. Rozhodným dnem je přitom datum podání návrhu na vklad změny vlastnického práva na katastrální úřad.
Není-li ve smlouvě uveden explicitně daňový poplatník, záleží na termínu podání návrhu na vklad, kdo daň z nabytí zaplatí. Do 31. 10. 2016 to bude v takovém případě prodávající, o jediný den později již kupující. To může kupujícímu prodražit nákup o 4 % (což je sazba daně z nabytí), navíc na něj spadne nečekaná povinnost podat daňové přiznání.
Je-li ve smlouvě jako daňový poplatník uveden kupující (nabyvatel), nic se nezmění a daňová povinnost padne na nabyvatele v každém případě.
Je-li ve smlouvě jako daňový poplatník uveden prodávající, je důležité stihnout podat návrh na vklad do konce října. Při pozdějším podání je smluvní ujednání neúčinné a daň navzdory dohodě smluvních stran bude muset zaplatit nabyvatel. Zda mu prodávající v takovém případě bude daň kompenzovat, záleží pouze na jejich budoucí dohodě. Povinnost k tomu ale mít nebude.

Komplikace může přinést také advokátní či notářská úschova v případě, že má daň uhradit prodávající. Ta počítá s postupným vyplácením peněz a část z nich má být uvolněna až po podání daňového přiznání a zaplacení daně prodávajícím. Ten ale tuto část od 1. 11. 2016 nemůže splnit, protože mu novela podat daňové přiznání ani neumožní. V takovém případě bude nutné připravit dodatek ke smlouvě o úschově, případně peníze budou pro nesplnění povinnosti převedeny na účet nabyvatele. Ovšem s poměrně velkou časovou prodlevou. A občas se sankcí pro prodávajícího za nesplnění povinnosti plynoucí ze smlouvy.

Nejsnazším řešením je počítat se změnou v předstihu a do smlouvy uvést jako poplatníka daně nabyvatele. Tím se vyřeší případná změna zákona a ušetří se případné dohady se zablokovanými penězi.

[1] V roce 2013, kdy byla úprava schvalována, se nenašla politická vůle přenést tíhu daně na kupujícího, přestože takové návrhy od počátku byly na stole.

článek je převzat z www.hypoindex.cz .

Nová pravidla při změně zdravotní pojišťovny

By | Články | No Comments

Všichni občané s trvalým pobytem na území České republiky musejí mít sjednané pojištění u jedné ze sedmi zdravotních pojišťoven. V současné době lze zdravotní pojišťovnu změnit jedenkrát za 12 měsíců. Změna se podává vždy pouze k prvnímu dni kalendářního pololetí. Od 1. července nastávají jisté změny, na které se nyní společně podíváme. Pokud měníte zdravotní pojišťovnu, je dobré držet se následujících bodů.

Smlouva se zdravotní pojišťovnou 

Nejprve je dobré si zjistit u všech svých lékařů, zda mají uzavřenou smlouvu s pojišťovnou, ke které chcete přestoupit. Také je vhodné pročíst si bonusy nabízené danou pojišťovnou a zjistit, zda je přestup výhodný.

Oznámení změny zaměstnavateli 

Jestliže například byla letos podána přihláška k nové zdravotní pojišťovně v termínu od 1. ledna do 31. března 2016, přechod k ní proběhl v pololetí, tedy k 1. červenci 2016. Tuto změnu je vždy třeba oznámit zaměstnavateli. Změnu zdravotní pojišťovny musí zaměstnanec nahlásit mzdové účetní do osmi dnů ode dne změny. Skutečnost je vhodné nahlásit i praktickému lékaři.

Případné penále může zaplatit zaměstnanec 

Pokud zaměstnanec svému zaměstnavateli změnu neoznámí nebo se opozdí, u původní zdravotní pojišťovny vzniká přeplatek a u nové nedoplatek. Jakmile se nesrovnalosti odhalí při kontrolní činnosti, zaměstnavateli může být předepsáno penále od nové zdravotní pojišťovny a ten může úhradu požadovat právě po zaměstnanci.

OSVČ podávají 2 přehledy za rok 2016 

Osoby samostatně výdělečné činné musí nové zdravotní pojišťovně dodat pro daný rok podklad o výpočtu zálohy na zdravotní pojištění. Pokud změní zdravotní pojišťovnu od července, zaplatí do 8. července ještě měsíční zálohu za červen u staré zdravotní pojišťovny. Měsíční zálohu za červenec, kterou je nutno uhradit do 8. srpna, zašlou nové zdravotní pojišťovně. Výše zdravotního pojištění se nemění a zůstává stejná.

Státní pojištěnci 

Státní pojištěnci, tedy studenti, penzisté či příjemci rodičovského příspěvku, kteří nemají vlastní příjmy ať už ze zaměstnání nebo podnikání, tuto změnu nehlásí. Veškeré povinnosti za ně zařídí nová zdravotní pojišťovna.

Nový průkaz u lékaře 

Jestliže se stane, že vám nebyl na korespondenční adresu doručen průkaz pojištěnce do data zahájení smluvního vztahu, je nutné pojišťovnu kontaktovat pro zajištění náhradního doručení. Pojišťovna může na přechodnou dobu vystavit papírové potvrzení. U lékaře se už nelze od 1. července prokazovat průkazem předchozí zdravotní pojišťovny.

Změna pojišťovny pouze v předepsaném termínu 

Zdravotní pojišťovnu lze změnit jedenkrát za 12 měsíců vždy k prvnímu dni kalendářního pololetí. Nové pojišťovně je třeba podat podepsanou přihlášku v předepsaném termínu. Chcete-li přestoupit k nové pojišťovně od 1. ledna 2017, je třeba podat přihlášku od 1. července do 30. září 2016. Elektronické podání není možné, neboť musí být na žádosti vlastnoruční podpis.

Rodičovská dovolená a mateřský příspěvek

By | Články | No Comments

Podání žádosti o rodičovský příspěvek, postup při jeho výpočtu a možnost přivýdělku při rodičovské dovolené si ujasníme v dnešním článku. Ozřejmíme si i dobu, kdy rodičovská dovolená končí a zda se dá prodloužit.
Vznik nároku na rodičovský příspěvek 

Rodičovský příspěvek vám náleží ve chvíli, kdy je ukončena výplata peněžité pomoci v mateřství. Jestliže jste neměli nárok na peněžitou pomoc v mateřství, bude rodičovský příspěvek přiznán ihned, počínaje dnem narození dítěte. Na rozdíl od peněžité pomoci v mateřství, rodičovský příspěvek vyplácí úřad práce, tedy odbor státní sociální podpory. Příspěvek je přiznán vždy jen na nejmladší dítě v rodině.

Výše rodičovského příspěvku 

Měsíční výše rodičovského příspěvku závisí na vůli rodičů a odvíjí se od délky jejího čerpání. Celková částka rodičovského příspěvku je 220 000 korun a lze ji čerpat nejdéle do čtyř let věku dítěte. Pokud se rodiče na rodičovské dovolené vystřídají, výše rodičovského příspěvku se nemění.

Přivýdělek na rodičovské dovolené 

Pobíráte-li rodičovský příspěvek, je možné pracovat, ale musíte si zajistit hlídání. Do školky nebo dětských jeslí lze dítě mladší dvou let umístit pouze na 46 hodin v měsíci a maximálně na 4 hodiny denně.

Varianty rodičovského příspěvku 

Rodičovský příspěvek lze vyřídit podáním žádosti a až 3 měsíce zpětně po narození dítěte. Je nutné předložit rodný list dítěte, občanské průkazy rodičů a potvrzení od ČSSZ o nároku na dávku, která následně ovlivní celkovou výši rodičovského příspěvku. Je-li otec uveden v rodném listě, může žádost vyřídit také on.

  • Pokud si otec ani matka dítěte neplatili před nástupem nemocenské pojištění, je nutno přijmout čtyřletou variantu rodičovského příspěvku. Do věku 9. měsíce dítěte je výše příspěvku 7 600 korun a 3 800 korun měsíčně po zbytek doby.
  • Jestliže si jeden z rodičů nemocenské pojištění hradil, může si žena zvolit výši příspěvku a to podle denního vyměřovacího základu ke dni narození dítěte. Maximální částka u osob s měsíční mzdou 16 500 korun a vyšší je 11 500 korun měsíčně a minimální 50 korun měsíčně.  Částku 220 000 korun musíte čerpat minimálně po dobu 19 měsíců a maximálně 4 roky. Dobu čerpání a výši částky lze během rodičovské dovolené měnit.

Očekávané změny

V případě zajištění péče o dítě se očekává změna, kterou ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje. Měla by vejít v platnost nejdříve v roce 2017. Jedná se o zrušení podmínky o zajištění institucionální péče o dítě po dobu maximálně 46 hodin. Nově by se měla pouze sledovat řádná péče o dítě.  Pokud projdou návrhy ministerstva, budou si maminky moci volit výši rodičovského příspěvku až na 7 600 korun měsíčně a zkrátit si dobu čerpání rodičovského příspěvku. Nebylo byl pak také povinné automaticky volit čtyřletou variantu rodičovského příspěvku v případě, kdy si otec ani matka dítěte neplatili před nástupem nemocenské pojištění, jak je tomu nyní.  Od roku 2017 by se měla i změnit varianta, kdy budou ženy moci čerpat rodičovský příspěvek až do výše odpovídající vyměřovacímu základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství. Nyní je to tak, že v případě, kdy si jeden z rodičů nemocenské pojištění hradil, může si žena zvolit výši příspěvku v maximální částce je 11 500 korun měsíčně a minimálně 50 korun měsíčně, jak je uvedeno výše.  Částku 220 000 korun bude možné vyčerpat rychleji a to do 1 roku dítěte, nyní je to do 19 měsíců. Konec rodičovské dovolené, rodičovského příspěvku a prodloužení  Rodičovská dovolená z pohledu zaměstnavatele končí ve věku tří let dítěte a nelze ji prodloužit. Po uplynutí této doby je třeba se domluvit se zaměstnavatelem na prodloužení. Nejedná se již ale z pohledu zaměstnavatele o rodičovskou dovolenou, ale o poskytnutí neplaceného volna a je pouze na zaměstnavateli, zda žádosti vyhoví.  U rodičovského příspěvku je to jinak, je tedy třeba rozlišovat pojmy. Ten lze čerpat do věku čtyř let, respektive do vyčerpání částky 220 000 korun. Rodič může být i na rodičovské dovolené bez pobírání rodičovského příspěvku a stejně tak může pracovat a při tom pobírat rodičovský příspěvek. Otěhotnění během rodičovské dovolené  Pokud je čerpán rodičovský příspěvek a dojde k otěhotnění, je třeba si ihned zvýšit jeho výši a stihnout vybrat co nejvyšší částku z daných 220 000 korun. Pokud všechny peníze nejsou vyčerpány, nebo příspěvek nelze zvýšit z důvodu nízkého vyměřovacího základu, tyto peníze propadnou státu a nelze je ani vymáhat.