Warning: Creating default object from empty value in /www/doc/www.sylvagryc.cz/www/wp-content/themes/salient/nectar/redux-framework/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Září 2016 - Sylva Gryc
Monthly Archives

Září 2016

ČNB plánuje zpřísnění pravidel pro hypotéky

By | Články | No Comments

Díky nízkým úrokům u současných hypoték poskytují banky větší množství úvěrů s vyššími částkami. Meziroční tempo růstu nových hypoték v loňském roce dosáhlo hranice 30 % a v letošním prvním čtvrtletí se udrželo na 20 %. Tempo růstu hypoték je rychlejší než tempo, s jakým rostou příjmy domácností. Centrální banka na to reaguje usilováním o změnu zákona. Chce tak předejít riziku komplikací na hypotečním trhu a zpřísnit podmínky u poskytovaných úvěrů.

Česká národní banka má tedy v plánu zpřísnit také pravidla pro poskytování hypoték. Takzvané 100 % hypotéky již nebudou poskytovány. Budou vytvořena nová opatření ohledně refinancování a nastanou změny týkající se úvěrů při pořízení nemovitosti k dalšímu pronájmu. Projdeme si nyní jednotlivá opatření postupně krok po kroku.

Dodržování limitů LTV 

Nově se zpřísňují pravidla při dodržování limitů pro hodnoty LTV – ukazatel vyjadřující poměr hodnoty úvěru k hodnotě nemovitosti poskytované do zástavy, která se týkají nově poskytovaných retailových úvěrů zajištěných rezidenční nemovitostí.

Od 1. 10. 2016 bude dosavadní maximální limit LTV ve 100 % výši snížen na 95 %.
Od 1. 4. 2017 na 90 %.
Od 1. 10. 2016 bude doporučený limit 10 % z objemu nově poskytnutých úvěrů v rozmezí hodnot LTV 90 – 100 % změněn na 10 % z objemu nově poskytnutých úvěrů v rozmezí hodnot LTV 85 – 95 %.
Od 1. 4. 2017 se limit stanoví na 15 % z objemu nově poskytnutých úvěrů v rozmezí hodnot LTV 80 – 90 %.

Banky by měly také k identifikaci využít všech dostupných informací ke zjištění, zda úvěr slouží k financování vlastnického bydlení, nebo k nákupu nemovitosti jako investice. Budou-li u žádosti o úvěr investičního typu zjištěny charakteristiky s vyšší úrovní rizikovosti, měly by banky uplatňovat LTV v maximální výši 60 %.

Opatření bude mít výrazný dopad v roce 2017 a v dalším období. Podíváme-li se na to v praxi, v současné době je polovina hypoték mezi 80 až 100 %. Podle výše uvedeného budou úvěry nad 90 % LTV zastavovány a úvěry v pásmu od 80 do 90 % výrazně regulovány. Doposud není známo, jak bude ČNB posuzovat dofinancování při záměru klienta z úvěru ze stavebního spoření nebo formou spotřebitelského úvěru.

Posuzování schopnosti klienta splácet a odolat zvýšené zátěži 

Povinností banky je prověření schopnosti klienta splácet úvěr ze svých zdrojů. Banka si rovněž musí stanovit interní limity pro nově zaváděné ukazatele týkající se výše zadlužení klienta k jeho příjmům LTI – Loan To Income – poměr výše úvěru a čistého ročního příjmu, ale i poměru měsíční splátky úvěru vzhledem k jeho čistým měsíčním příjmům DSTI – Debt Service To Income.

Zde bude zřejmě ČNB usilovat o stanovení rizikových parametrů úvěrů na bydlení. Rizikové jsou například úvěry s hodnotou LTI vyšší než 5 a u DSTI převyšující 40 %. Přihlédneme-li ke kombinaci s novým zákonem o úvěru pro spotřebitele, bude omezeno nebo dokonce zastaveno poskytování úvěrů bez dokazování příjmů.

LTI – Loan To Income 

Definice zní: Poměr výše úvěru a čistého přijmu žadatele o úvěr. Jde o jeden z indikátorů schopnosti klienta splácet úvěr. LTI je tedy jeden z ukazatelů, které se používají při vyhodnocování bonity klienta a vypočítává se jako podíl výše úvěru a čistého ročního příjmu dlužníka či žadatele o úvěr.

LTI = výše úvěru / čistý roční příjem

Parametr říká, kolikrát je úvěr vyšší než roční příjem dlužníka a s rostoucí hodnotou LTI roste i riziko, že dlužník nebude schopen úvěr splácet. Hodnota tohoto parametru LTI závisí ale i na řadě dalších parametrů a míře rizika, které je věřitel ochotný podstoupit. Obecně se tedy uvádí, že výsledný poměr LTI by neměl překročit hodnotu 5.

Termíny splatnosti 

V loňském roce ČNB doporučila délku maximální splatnosti 30 let u hypotéky a 8 let u nezajištěného spotřebitelského úvěru k hypotéce, což se netýká úvěrů ze stavebního spoření. Hypotéky se splatností delší než 30 let se v podstatě nenabízejí, a proto to není až tak velká změna oproti současnosti.

Refinancování úvěrů 

Dochází-li při refinancování úvěru k jeho navýšení, bude poskytován stejně jako nová hypotéka. Pokud se bude jednat o navýšení hypotéky o více jak 10 % nebo 200 000 Kč, budou posuzovány nově příjmy klienta zahrnující zadání nového odhadu aktuální hodnoty nemovitosti.

Zprostředkovatelé úvěru 

Banka má dle ČNB povinnost uplatňovat obezřetný přístup a zohledňovat rizika související s „odlišnými zájmy zprostředkovatele, které vytváří potenciál pro nadměrné uvolňování úvěrových standardů“.  Skrze zprostředkovatele bylo ve druhé polovině roku 2015 poskytnuto 60 % celkového objemu nových úvěrů. Podle kategorií hodnot LTV, LTI a DSTI zprostředkovatelé negenerují rizikovější úvěry než banky, jak ČNB dokládá, opatření tedy nebylo změněno.

Rezidenční nemovitosti pro další pronájem 

U úvěrů na pronájem musí banky odděleně sledovat rizika oproti ostatním úvěrům. Problém nastává u identifikace fyzických osob a ČNB chce podchytit evidenci těchto úvěrů spolu s omezením LTV na 60 %. Do budoucna se bude rozlišovat účel nemovitosti, zda bude použit k vlastnímu bydlení či na pronájem. K podchycení evidence se přiklání i finanční úřad kvůli dani z příjmů, která se platí právě z příjmu z pronájmu nemovitosti. V některých zemích je již v současnosti sektor BTL – Buy To Let – poskytování úvěrů k financování koupě rezidenční nemovitosti pro další pronájem, regulován.

ČNB tedy po uplynulém roce 6 svých doporučení v oblasti poskytování úvěrů na bydlení přehodnotila. Jako hlavní důvod uvádí hypoteční rozmach rekordně levných úvěrů a obavu z tvořené cenové bubliny na realitním trhu. Mohlo by dojít k potížím, které mohou zaznamenat české domácnosti i banky, a ČNB se svým prohlášením snaží problémům předejít.

Banky v loňském roce poskytly lidem rekordní počet hypoték dosahující téměř 102 000 v celkové částce 184,3 miliardy korun. V dubnu se průměrná úroková sazba hypoték propadla na rekordní minimum 1,94 %.

Odolnost finančního sektoru 

Podle ČNB je finanční sektor odolný a banky by v dnešní době ustály i velkou recesi. ČNB zveřejnila Zprávu o finanční stabilitě 2015/2016. Zátěžové testy bank, které byly provedené Českou národní bankou, potvrdily, že jsou banky schopné vypořádat se i se silnou recesí včetně propadu ekonomiky do deflace.

Zátěžový test veřejných financí prokázal, že současná rozpočtová situace není hrozbou pro stabilitu bankovního sektoru, který drží opravdu velkou část našeho státního dluhu. ČNB tedy nebude u úvěrových institucí v následujících 3 letech uplatňovat dodatečné kapitálové požadavky. Domácí bankovní sektor je stabilní díky dobré kapitálové vybavenosti, má silnou základnu v podobě klientských vkladů a v neposlední řadě i dostatečný objem vysoce kvalitních a likvidních aktiv.

Daňové přilepšení pro absolventy v prvním zaměstnání

By | Články | No Comments

Řada absolventů středních, vyšších odborných a vysokých škol nastupuje do svého prvního zaměstnání na standardní pracovní smlouvu během prázdnin a v září. Za rok 2016 vznikne těmto zaměstnancům nárok na daňovou vratku. Jedná se o značnou částku, kdy absolventi v prvním zaměstnání mohou získat až desetitisícové daňové vratky.

U každého zaměstnance se během roku z hrubé mzdy odvádí zálohová daň z příjmu. Jestliže zaměstnanec svého zaměstnavatele požádá o roční zúčtování daně z příjmu za daný rok, v ročním zúčtování se vypočítá daňová povinnost za celý rok. Při tom často vzniká i nárok na daňovou vratku.

Daňové přiznání absolventů 

Tento nárok vzniká i u absolventů nastupujících do práce v průběhu roku. V daňovém přiznání za rok 2016 si uplatní nekrácenou roční daňovou slevu na poplatníka, která je ve výši 24 840 korun. I když si poměrnou část po dobu trvání zaměstnání uplatňovali v jednotlivých kalendářních měsících, vzniká tak nárok na daňovou vratku, a to i v případě, že nepracovali po celý kalendářní rok. Vratka je započítána ve výplatě po provedeném ročním zúčtování za rok 2016.

Sleva na studenta 

Absolvent, který začne pracovat, si může uplatnit v daňovém přiznání za rok 2016 i slevu na studenta. V ročním zúčtování je možno uplatnit slevu na studenta i v případě, že studium bylo ukončeno před nástupem absolventa do zaměstnání. Tato daňová sleva na studenta je ve výši 335 korun za každý měsíc splnění podmínky studia. V případě, že absolvent nastoupí do práce od 1. září 2016, může být zaměstnavatelem v ročním zúčtování za rok 2016 uplatněna daňová sleva na studenta ve výši 2 680 korun. Jedná se o výpočet za měsíce leden až srpen, tedy 335 korun krát 8 měsíců studií.

Brigáda během prázdnin 

Pokud si v červenci a srpnu absolventi přivydělávali na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 korun a méně, lze slevu uplatnit.  V některých případech ale slevu uplatnit nelze. Jedná se o případy, kdy absolvent během posledních prázdnin vykonával práci a bylo z ní odváděno sociální pojištění, byl samostatně výdělečně činný, nebo vykonával výdělečnou činnost v zahraničí. Tuto slevu pak nelze uplatnit v daných měsících, kdy byla tato činnost vykonávána po celý kalendářní měsíc.  Uplatnění slevy na studenta za prázdninové měsíce vylučuje i pobírání podpory v nezaměstnanosti, rekvalifikace, ale i kombinace výkonu zaměstnání, z něhož bylo odváděno pojistné na sociální zabezpečení, a pobírání podpory. Tuto slevu pak opět nelze uplatnit v daných měsících, kdy byla tato činnost vykonávána po celý kalendářní měsíc.

Limity 

Jestliže absolvent uplatní roční slevu na poplatníka ve výši 24 840 korun a poměrnou část slevy na studenta, záleží na konkrétní situaci, jaká bude výše daňové vratky.  Maximální výše může být ve výši odvedené zálohové daně během roku 2016. Absolventi, kteří během roku 2016 odvedli ze mzdy jistou částku zálohové daně, obdrží po ročním zúčtování obvykle celou nebo alespoň část zálohové daně zpět. Není ale možné, aby obdrželi částku vyšší, než činí úhrn odvedených záloh, a to i v případě, že by celkový nárok na slevy přesahoval tuto částku.

Daňové přiznání absolventů podávané samostatně 

Jestliže absolventi souběžně pracují pro dva a více zaměstnavatelů, mají příjem z pronájmu nebo z přivýdělku ze samostatné výdělečné činnosti, musí si daňové přiznání za rok 2016 podávat sami. I v tomto případě si mohou uplatnit základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 24 840 korun i poměrnou část slevy na studenta. Mohou si uplatnit jiné daňové odpočty a slevy, jako je školkovné a sleva na manželku, na něž mají nárok dle zákona o dani z příjmu za rok 2016. Záleží pak na celkové výši zdanitelného příjmu, výši odvedených záloh na daň a všech ostatních slevách na dani, které si uplatní. Podle toho bude určeno, zda vratka na dani vznikne nebo ne.

Jaká rizika na internetu ohrožují finance

By | Články | No Comments

Nebezpečí odcizení hrozí i na internetu. Krade se často i virtuálně. Ztratit se mohou peníze z vlastního účtu, popřípadě může dojít ke zneužití ztracené karty. Při neopatrném zacházení s naší bankovní kartou zlodějům můžeme doslova nahrávat.

Kopírování dat 

Skimming je kopírování informací z platební karty. Jde o záludný způsob, jak se dostat k penězům na účtu majitele této karty. Objevují se i případy, kdy na nekalé převody na účtu majitel přijde až o hodně později a takových plateb je již provedeno mnoho. Dobrým zásahem proti skimmingu je antiskimovací zařízení jako je nástavec na bankomatu, který trhavým vkládáním karty zamezuje kopírování karty. Všechny bankomaty jej ale nemají.

Kopírování magnetického proužku hrozí, i když necháte svou kartu bez dozoru. Nejčastěji je to třeba v restauraci při placení útraty. Pokud nemají v dané restauraci mobilní elektronický terminál, trvejte na tom, že půjdete s číšníkem k terminálu pevnému. Dále je tu riziko jako nedostatečná ochrana dat a přenosů u zpracovatelů transakcí a při krádeži karty nedostatečná kontrola podpisu na kartě při platbě. Těmto rizikům se vyhnout nedokážeme, ale je dobré o nich vědět.

Internetové bankovnictví 

Bezhotovostní platební transakce zadávané prostřednictvím přímého bankovnictví jsou často rizikové, nejvíce pak internetové bankovnictví. Příčinou je nedostatečné zabezpečení domácích PC, zadávání bankovních příkazů na veřejných místech jako v internetových kavárnách a minimální využívání zabezpečovacích prvků, které jsou nabízené bankami.

Phishing a jeho dokonalejší forma pharming, kdy je uživatel směrován na nepravé stránky internetbankingu, které jsou ale pod jejich správným označením a podobným designem, je další hrozbou.

Phishing provádí ten, kdo nastraží past a čeká na úlovek v podobě důvěrných informací neopatrného klienta. Zde platí nereagovat nejčastěji na e-mail, který apeluje na sdělení čísla z platební karty, přístupových kódů a hesel k internetovému bankovnictví.

U phishingu i pharmingu je spouštěcím mechanismem výhrůžka nebo lákavá nabídka v příchozí elektronické poště. V žádném případě se nedoporučuje klikat na aktivní odkaz a přejít na webové webové stránky. Tím je umožněn vstup spywaru, což je program, který využívá internetu k odesílání dat z počítače bez vědomí jeho uživatele do jeho vlastního počítače.

Bezpečné chování     

  • ochrana bezpečnostních a osobních údajů jako jsou hesla, kódy PIN a přístupové kódy, která spočívá v nesdělování hesel, jejich pravidelné obměně a nespouštění karty z očí
  • ochrana počítače, operačního systému a internetového prohlížeče pomocí antivirových a anti-spyware programů
  • žádné stahování neznámých souborů a programů z neznámých zdrojů z internetu
  • neukládání podpisových certifikátů na pevný disk ani na internet pozor na nedůvěryhodné e-maily, zprávy od neznámých odesílatelů a zprávy s podezřelým názvem či obsahem, které je nutné bez otevření mazat
  • ověření certifikátů stránky, na které probíhá přihlašování k účtu při jakémkoliv podezření na možnost zneužití přístupových údajů do internetbankingu službu ihned zablokovat
  • k placení na internetu i v obchodě je třeba přistupovat při použití karty vždy s největší obezřetností
  • uvážlivé stanovení limitů výběru, případně rozložení požadovaného limitu na dvě karty