Warning: Creating default object from empty value in /www/doc/www.sylvagryc.cz/www/wp-content/themes/salient/nectar/redux-framework/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Prosinec 2016 - Sylva Gryc
Monthly Archives

Prosinec 2016

Vyšší školkovné v roce 2017 pomůže rodinám s dětmi

By | Články | No Comments

Za rok 2017 bude možné uplatnit zvýhodněné školkovné. Co je vlastně to školkovné? Na koho se tato výhoda vztahuje? Co musíte splnit, abyste ji mohli čerpat? Jak a do jakého termínu nárok doložit? A jak vysokou slevu na dani lze vlastně získat?

Co vlastně to školkovné ve skutečnosti je? 

Takzvané školkovné možná trochu klame tělem. Nejedná se totiž o přímý příspěvek. Jde o částku, kterou může rodič uplatnit jako slevu na dani fyzických osob, pokud jeho děti v daném roce navštěvují předškolní zařízení.

Na koho se školkovné vztahuje 

Slevu na dani může v rámci této výhody uplatnit jen jeden z rodičů dítěte. Na rozdíl od jiných výhod v tomto případě nezáleží na tom, do které příjmové kategorie rodič spadá.  Pokud jste zaměstnanci, za něž daňové přiznání vyřizuje účetní oddělení zaměstnavatele, je třeba o požadavku na uplatnění informovat příslušnou účetní. Musíte-li si daňové přiznání podávat sami, ať už jako osoba samostatně výdělečně činná, nebo zaměstnanec, kteří tak musí sami činit z jiných důvodů, například kvůli ziskům z vedlejší činnosti, uplatníte si tuto slevu při podávání vlastního daňového přiznání na řádku 69a ve formuláři k  ani z  říjmu fyzických osob. Slevy mohou využít i podnikatelé, kteří uplatňují výdajový paušál.

Jak vysoké slevy je možné dosáhnout 

Zatímco v roce 2016 činilo školkovné 9.900 Kč, výše slevy za rok 2017 může dosáhnout až částky 11.000 Kč na každé dítě splňující podmínky. Bez rozlišení toho, jak velkou část roku dítě do školky chodilo, protože pro výpočet je stěžejní celková částka za školku zaplacená. Uznaná výše slevy za daný rok se tedy rovná vynaloženým nákladům za umístění vyživovaného dítěte v daném roce, maximálně však do výše 11.000 Kč na jedno dítě. Výši této částky určuje aktuální výše minimální mzdy.  Slevu na jedno dítě nelze dělit. Může ji tak uplatnit pouze jeden z rodičů. Počet dětí, na které lze školkovné nárokovat, omezen není. Za každé dítě tak můžete uplatnit samostatnou slevu. Při počtu dvou dětí může tedy celkový odečet dosahovat výše až 22.000 Kč, u tří dětí umístěných do předškolních zařízení až 33.000 Kč.

Co potřebujete k uplatnění nároku na školkovné a kde jej doložit 

Jako doklad stačí oficiální potvrzení od příslušného předškolního zařízení. Jelikož neexistuje žádný pevně předepsaný tiskopis, je třeba ohlídat, aby vámi dodaný doklad splňoval následující náležitosti – název a adresa školky, plné jméno a rodné číslo dítěte, výše ročního poplatku zaplaceného za umístění v daném zařízení, datum a podpis zákonného zástupce předškolního zařízení.  Rodič, který si sám podává daňové přiznání, dokládá potvrzení jako jednu z příloh. Zaměstnanci musí potvrzení doložit své mzdové účetní do 15. února.

Na která zařízení se sleva vztahuje 

Nezáleží na tom, zda vaše dítě chodí do státní, soukromé, firemní, lesní školky, či do jeslí. Školkovné můžete uplatnit v každém takovém případě.

Peníze zpět do rodinného rozpočtu 

Jak vidíte, byla by opravdu škoda takové možnosti nevyužít. Náklady na děti nejsou v dnešní době právě nízké. Každá koruna do domácí kasičky je dobrá. Uplatnění školkovného je velmi jednoduché. Za to jedno doložené potvrzení to zkrátka stojí.

Jak psát závěť, aby byla platná

By | Články | No Comments

Jak sepsat závěť, aby byla platná? Uvádím přehledné informace o sepisování poslední vůle. Poslední vůli musíte projevit sami, jasně, vážně a jednoznačně. Výběr dědiců v závěti nesmíte svěřit někomu jinému, ani pořizovat společnou závěť. V poslední vůli můžete stanovit splnitelné podmínky, které musejí dědici splnit, aby dědictví dostali.

Kdo může pořídit závěť     

 • Závěť může pořizovat pouze svéprávný člověk.
 • Pokud jde o osobu, která dosáhla věku patnácti let, může závěť pořídit i bez souhlasu zákonného zástupce, ale výhradně formou veřejné listiny u notáře.
 • Pokud soud omezil dané osobě svéprávnost, ale zdravotní stav se zlepšil do té míry, že je schopna vlastní vůli projevit, může ji pořídit, aniž by soud rozhodnul o nabytí plné svéprávnosti, a to pouze formou notářského zápisu.
 • Osoba, jejíž svéprávnost byla omezena kvůli závislosti na alkoholu, drogách nebo chorobnému hráčství, může pořídit závěť jen o polovině pozůstalosti. Zbytek dědictví připadne zákonným dědicům, vyjma státu. Pokud by stát dědil ze zákona, dotyčný může v závěti rozhodnout o celém dědictví.

Forma platné závěti 

Závěť můžete nechat sepsanou doma a riskovat, že nebude nalezena anebo se ztratí. Lze ji také svěřit člověku, ke kterému máte důvěru. Výhodnější je ale dát ji do úschovy k notáři, tam se po vaší smrti vždy dohledá. Je také dobré, nechat ji rovnou u notáře sepsat, jen tak s určitostí nebude obsahovat formální chyby, kvůli kterým ji nakonec nebude možné uskutečnit.

 • Platnou závěť lze napsat vlastní rukou, třeba i na list papíru a pouze vlastnoručně podepsat.
 • Závěť lze napsat i na počítači, nebo ji někomu nadiktovat a vlastnoručně ji pouze za přítomnosti dvou svědků podepsat.

Podmínky platného svědectví 

Svědkové nemusí znát obsah závěti, stačí před nimi prohlásit, že listina obsahuje vaši poslední vůli. Každý svědek se na závěť podepíše, uvede skutečnost, že je svědek a doplní své identifikační údaje jako jméno, datum narození, adresu, případně i kontakt. Svědkem nemůže být člověk nesvéprávný či osoba neznalá jazyka, ve kterém je psána poslední vůle. Svědkem nemůže být ani dědic, osoba jemu blízká nebo jeho zaměstnanec.

Závěť za mimořádné situace 

Ústně pořízená závěť před třemi současně přítomnými svědky má platnost pouze dva týdny:     

 • Závěť s úlevami neboli privilegovanou závěť lze pořídit za bezprostředního ohrožení života.
 • V případě, že se ocitnete v místě, kde je ochromený běžný společenský styk a písemná forma závěti není možná.

Závěť platná pouze tři měsíce od pořízení:     

 • Při reálném riziku, že člověk zemře dřív, než by mohl pořídit závěť u notáře. Tedy je-li vážně nemocný, může závěť za přítomnosti dvou svědků zaznamenat také starosta obce, ve které tento člověk pobývá.
 • Na lodi plující pod státní vlajkou České republiky a v letadle zapsaném v leteckém rejstříku v České republice, může vaši poslední vůli zaznamenat velitel námořního plavidla nebo letadla, za přítomnosti dvou svědků, je-li k tomu vážný důvod.
 • Také může být sepsána a zaznamenána závěť vojáka nebo jiného příslušníka ozbrojených sil při vojenské operaci nebo ozbrojeném konfliktu, a to velitelem vojenské jednotky České republiky nebo jiným vojákem alespoň v hodnosti důstojníka za přítomnosti dvou svědků.

Dělení dědictví 

V závěti lze rozdělit celé dědictví nebo pouze jeho část. Neurčíme-li jinak, bude zbytek rozdělen podle dědické posloupnosti stanovené zákonem:

 • Je-li v závěti určeno několik dědiců a podíly nejsou stanoveny, bude pozůstalost rozdělena rovným dílem.
 • Jsou-li podíly určeny, ale celá pozůstalost není nevyčerpána, zbytek dostanou zákonní dědicové, mohou to být ti samí, kteří už podle závěti dědí.
 • Nezbude-li pro dědice bez podílu nic, bude pro ně sraženo poměrně ze všech vyměřených podílů tak, aby dostali stejně jako dědic, kterému bylo vyměřeno nejméně.

Majetek je většinou odkazován blízkým, dědicem ale může být určena i skupina lidí, organizace, nadace, škola, církev či nemocnice. Pokud jde pouze o obecnou formulaci, například, že má dědictví připadnout chudým a nemocným, dostane dědictví obec v místě posledního bydliště. Ta bude povinna použít jej ve prospěch vámi vybrané skupiny.

Pokud určený dědic dědictví odmítne a nejsou určeni náhradníci, jeho část dědictví poměrně přiroste k podílům ostatních dědiců, kteří byli určeni. Právo na přírůstek nemá dědic, kterému byl jasně vymezen pouze určitý dědický podíl. V případě, že některým dědicům byl přesný podíl určen a jiným nikoli, přiroste uvolněný podíl těm, kteří jej nemají stanovený.

Podmínky dědicům v závěti 

V závěti lze stanovit podmínky podmiňující dědictví a i to, co se s dědictvím stane, nebude-li podmínka splněna. Například vnučka bude dědit, pokud dokončí školu. Sestra zdědí, jen když opraví chalupu a postará se o matku. Dědic může dostat majetek také až po dosažení určitého věku nebo získá právo na dědictví jen na určitou dobu.

 • Podmínka nesmí být pouhým obtěžováním dědice ve smyslu nošení kytky na hrob každý den.
 • Nesmí odporovat veřejnému pořádku, například nemůžete chtít nechat zmlátit souseda.
 • Nesmí být nesrozumitelná a nesplnitelná, jinak se ke všem uvedeným podmínkám nebude přihlížet.
 • Dědici není možno podmínkou nařizovat uzavření sňatku, rozvod nebo setrvání v manželském svazku.

Splnění podmínky může vymáhat:     

 • Osoba, která na tom má zájem (protože by jinak dědila sama)
 • Vykonavatel závěti
 • Jiná osoba určená v závěti (u veřejného prospěchu příslušný orgán veřejné moci)

V poslední vůli může být určen vykonavatel závěti, který dohlídne na provedení poslední vůle. Určena může být povinnost konání i odměna. Může jít o člena rodiny, osobu blízkou či notáře nebo advokáta. Osoba může z funkce odstoupit, jestliže to oznámí soudu.

V poslední vůli může být určen i správce pozůstalosti, který bude spravovat dědictví v době do ukončení dědického řízení, opět s povinností i odměnou. Ustanoven může být pouze formou notářského zápisu a stejně jako vykonavatel může i správce z funkce oznámením soudu kdykoli odstoupit.

Zrušení závěti 

Je-li pořízeno více závětí během života a vzájemně si odporují, platí ta pozdější. Nebude-li jasné, která byla sepsána dřív, protože nebude uvedeno datum, nebude uznána ani jedna, a bude se dědit ze zákona.

Závěť lze kdykoli zrušit. Automaticky je zrušena závěť pořízením závěti nové, ale pouze v rozsahu, ve kterém je s novou závětí v rozporu. Jinak je vždy třeba závěť zrušit v písemné formě a s podpisem. Může být také zničena a s ní i všechny stejnopisy (nikoli kopie závěti). Závěť pořízená u notáře formou veřejné listiny je považována za odvolanou, jakmile je zpět osobě vydána.