Warning: Creating default object from empty value in /www/doc/www.sylvagryc.cz/www/wp-content/themes/salient/nectar/redux-framework/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Listopad 2018 - Sylva Gryc
Monthly Archives

Listopad 2018

Jak si ohlídat platební kartu

By | Články | No Comments

Svět finančních transakcí se z fyzického rozměru rychle stahuje do digitální dimenze. Platby jsou jednodušší a rychlejší. O to abstraktnější jsou ale podvodné triky. Jakých pravidel se držet, abyste své peníze ochránili? Jak zacházet s platebními kartami a minimalizovat riziko?
Platby za služby, zboží i administrativní úkony se s neúnavně se zdokonalující výpočetní technikou velmi zjednodušily. Nové platební metody jsme si rychle osvojili a ani si nestíháme uvědomovat všemožná rizika.
Je to dáno i tím, že podvody fyzicky probíhají na pro nás neviditelném místě. Přitom jsou, virtuálně vzato, lidé se schopnostmi zneužívat cizí data v podstatě našimi přímými sousedy. Ať už se z geografického hlediska nacházejí kdekoli.
Také pro práci s digitálními transakcemi, a mezi nimi i s platebními kartami, se však můžeme naučit užitečné návyky bezpečnostní hygieny. A pokud už problém nastane, je dobré vědět, jak postupovat, aby byly jeho dopady co nejmenší.

Karta je pouze vaše a zodpovídáte za ni

Když kartu fyzicky obdržíte, podepište si ji na zadní straně. V ideálním případě k tomuto účelu použijte nesmazatelný fix.
Karta by měla patřit jen vám. Neměli byste ji půjčovat ani svým nejbližším. Vy jste ti, kdo plně zodpovídají za její používání. Zapůjčením karty nejen zvyšujete riziko jejího zneužití nebo ztráty, ale rovněž porušujete smluvní podmínky.
Stejně tak bezpečnostní PIN je váš osobní klíč, který nikomu jinému nepatří do ruky. Kromě vás by ho nikdo neměl znát a není dobré si jej ani jednoduše napsat a uložit na místa, která jsou jiným lidem dostupná. To se týká také údajů na kartě. Nikoho ji nenechávejte kopírovat a neposkytujte data z karty nikomu ani osobně ani e-mailem ani telefonicky.

Jak si ohlídat údaje na kartě

Při platbě v obchodech či vybírání hotovosti z bankomatu máte právo na osobní prostor. Dávejte si pozor, aby nikdo neviděl čísla na vaší kartě, zejména pak bezpečnostní kód na zadní straně. Dbejte zvýšené opatrnosti při zadávání PIN kódu do terminálů, klávesnici přitom vždy zakryjte druhou dlaní.
Využívejte raději bankomatů na rušnějších a lépe střežených místech, kde je menší pravděpodobnost doinstalování podvodných zařízení a místo je pod stálým dohledem.
V situacích, kdy platbu z nějakého důvodu zrušíte, berte si z bankomatu doklad. Při platbě si zkontrolujte správnost výše částky. V restauracích a na dalších místech mějte kartu vždy pod kontrolou a nenechte personál s vaší kartou odejít z vašeho dohledu. Schovávejte si účtenky.
Pokud kartu ztratíte, okamžitě po zjištění této skutečnosti se spojte se svou bankou a situaci řešte. Kartu si můžete blokovat a často lze využívat i dalších bezpečnostních mechanismů, které některé banky nabízejí. Pro více informací se obraťte na svou bankovní instituci.

Na internetu se vždy pohybujeme ve veřejně přístupném prostoru

Také při využívání online služeb a nákupů můžete svou kartu používat. Při takových transakcích býváme velmi zranitelní, protože zejména doma máme pocit bezpečí a kontroly. Proto se jedná o často zneužívané situace.
Při platbách po internetu si zkontrolujte, jestli jste při zadávání citlivých údajů na zabezpečené stránce. Takové stránky mají na začátku webové adresy řetězec HTTPS, případně mohou být v adresním řádku prohlížeče označeny symbolem visacího zámku. Zárukou ještě vyšší bezpečnosti je nutnost potvrdit transakci službou 3D Secure. V takovém případě vám na mobilní telefon přijde potvrzovací kód.
Zvýšené opatrnosti dbejte při internetových platbách mimo známé a zabezpečené sítě. V podstatě byste se měli vyvarovat online finančním transakcím ve veřejných sítích, ale také v prostředí, kdy stejnou síť sdílí více lidí, například ve větší firmě či organizaci.

Kdy není při prodeji nemovitosti nutné platit daň z příjmu

By | Články | No Comments

Na všechny peníze, které spadají do vašeho příjmu, se vztahuje daň z příjmu. Tedy i částka, kterou získáte prodejem své nemovitosti. Je však několik případů, kdy to neplatí.
Do daňového přiznání je nutné uvést také příjem z prodeje nemovitosti či jejího převodu. Daň činí 15 procent. Existuje však několik výjimek, kdy se tato povinnost na prodej nemovitosti či její převod nevztahuje.

Nemovitost, kterou jste získali darem

Dostanete-li nemovitost darem od osoby v příbuzenském vztahu v hlavní nebo vedlejší linii nebo od osoby, se kterou jste alespoň jeden rok bezprostředně před darováním nemovitosti sdíleli domácnost, příjem je od daně z příjmu osvobozen.
Přesáhne-li hodnota nemovitosti 5 milionů korun, platí oznamovací povinnost vůči správci daně. Při jejím nesplnění jsou účtovány vysoké pokuty, proto je důležité věnovat jí náležitou pozornost.

Nemovitost získaná skrze dědictví

Ať už zdědíte nemovitost bez rodinné vazby, nebo v rámci přímé či vedlejší rodinné linie, je předmět dědictví od daně osvobozen.
Pokud však hodnota nemovitosti přesáhne pět milionů korun, je nutné oznámit dědictví správci daně. Je tak třeba učinit do konce lhůty pro podání daňového přiznání za dané zdaňovací období, a to podle data příjmu dědictví. Na webu ministerstva financí si pro tento účel lze stáhnout formulář pro oznámení o osvobozených příjmech.

Nemovitost, kterou vlastníte alespoň pět let

Pokud prodávaná nemovitost je nebo do pěti let před prodejem byla zařazena do obchodního majetku, povinnost zaplatit daň nezaniká.
Pokud se ale nejedná o obchodní majetek a vlastníte nemovitost alespoň pět let, není nutné daň z příjmu při prodeji platit. A nemusí to být ani pět let, pokud jste nemovitost nabyli dědictvím od předchozího majitele v přímé rodinné linii. Přímá rodinná linie se týká osy děti – rodiče – prarodiče. V takovém případě se pětiletá lhůta zkracuje o dobu, po kterou měl předchozí majitel nemovitost ve vlastnictví.

Nemovitost, ve které alespoň dva roky bydlíte

Pokud ve vlastní prodávané nemovitosti bydlíte alespoň po dva roky bezprostředně navazující na datum prodeje, také jste od povinnosti daně z příjmu osvobozeni.
Nemusí se přitom jednat o místo trvalého bydliště, ale místo, které daňový poplatník ke stálému bydlení používá a trvale se tam zdržuje. Platí tam služby, energie, nechává si tam posílat poštu a podobně.
Výjimka se nevztahuje na nemovitosti zahrnuté do obchodního majetku dva roky před jejich vyřazením ani na družstevní byty.

Prodej nemovitosti za účelem zajištění bytové potřeby

Může se také stát, že potřebujete prodat nemovitost, abyste mohli vyřešit vlastní bytovou situaci. To se vztahuje na koupi nové nemovitosti nebo rekonstrukci.
Zde je nutné využít finanční prostředky nabyté prodejem k řešení bytové situace nejpozději do jednoho roku následujícího po roce, kdy jste nemovitost prodali.
Pokud částka vynaložená na řešení bytové situace není tak vysoká jako částka získaná za prodej původní nemovitosti, vztahuje se na zbylou částku z prodeje běžná patnáctiprocentní sazba daně z příjmu.
Lze to udělat i obráceně Nejprve tedy řešit bytovou situaci a poté ji krýt prostředky získanými z prodeje nemovitosti, a to opět do jednoho roku. V prodávané nemovitosti je však třeba doložit pobyt po určitou dobu před jejím prodejem. Přijetí peněz z prodeje je nutné oznámit příslušnému finančnímu úřadu, a to do konce kalendářního roku, ve kterém přijmete peníze z prodeje nemovitosti.